[+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-]
[+-+-+-+-+--===<<<+[ 1U Raspberry Pi NAS ]+>>>===--+-+-+-+-+-+-+-+-]
[+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-]

      ...ggMNMMNNgJ,.     ..JgNMMNMNgg...
    JMMM9T8+7+?3?5?ETMMa.  .gMM5B1Y+z+?C1Y9WMMN,
    MNx;;;;;;;;;;;;;;++WN,`.M8+;;;;;;;;;;;;;;;jMp
    MN+;;;;+1&+;;;;;;;;;dN.M$;;;;;;;;?iJ1+;;;;jMF
    ?Ne;;;;;;;;7Sa+;;;;;+MM#;;;;;;jgY3;;;;;;;+gM'
     HNs;?;;;;;;;;7Mg+;;jMMN+;;jg#3;;;;;;;;;+qMt
     WNs+;;;;;;;;;;?HNMMMMMMNMB+;;;;;;;;;;+gM%
      `MNe+;;;;;;;;;gMMMMMMMMMe;;;;;;;;;jgM@`
       `MNggx?++jgMMMMMMMMMMMMNgJ+?;uggMF`
       .gMMMMMMMMMMBUzzvzXWMMMMMMMMMMNa,
      `.MM8zzzvvQMMSzvvvrvvvvzzMNyvvvzZMMMN,
      JMBzzzzzQMMMNyzvvvvvvvvvvqMMNyvzvvzMMM,
     .M#vvvzQMMMMMMMNmmwwwwwQgMMMMMMNmzzzzMMN
     JMRzQgMMMMBUzzXWMMMMMMMM8zvvvzVMMNmwzdMM;
     .MMMMMMMBzzzvvvvvzZMMMMBzvvvvvvzzzMMMMMMMm,`
    .MMBUMMMMSvvvvvrrvvvvdMM#zvvvrrvrvvvzdMM8wHMMm.
   .M#zzzzMMEzvvrvrvvrvvvwMM#vvvvrvrvrvvvzMNzvvzMMN.
   .M#zzvzzMMkzzvvrvrvvvvzdMMMkvvvvrvvrvvvzdNzvvvzMMb
   ,M#vvvzwMM#zvvvvrvrvvvqMMMMNmvvvvrvvvvvQMMkvvvzdMM
   .M#zzzzdMMMNwvvvvvzvQMMMMMMMMNmvvvvvvwgMMM#zvzzMM#
   dMRzvQMMMMMMNNgggNMM8zvzvzvwWMMNNNNMMMMMMMkvzdMM^
    ?MNNMMMMMMMMMMMMM8zzzvvvvvvvvdMMMMMMM8zvXMNMM#'
    JMM#vvvvvVMMMMMBzzvvrrvrvvvvvdMMMBXvvvvzZMMM!
     MMKvvvrvvvdMMMRzvvvvrvrrvvvvdMMUvvvrrvvzMMF
     ,M#zzvrrvvvzMMNwvvvvvrvvvvvwM#zvvrrvvvzwMM
     WMRzzvvvvvvdMMNmzzvzvvzzwQMMSvvvrvvvzwMM%
      TMNyvzvvvvwMMMMMNNggggMMMMMkvvvvvvzQMM^
      .TMNNmmmQMMMMMMMMMMMMMMMMMNmwwAQNMM"
        `TMMMMMM#UvvzvvvvvzzzXMMMMMM#"`
         .TMMMNyzvvvvvvvvvzqMMM#"
           .WMNmyzvvzwQgMM"
             ?"MMMMMMH"!

Here are some phlog entries I wrote about a 1U 10/100 switch 
repurposed as a case for 2 Raspberry Pi NAS servers:

[+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-]

.:[ HOME ]:.